Urząd Gminy w Nadarzynie

Ogłoszenie Wójta Gmina Nadarzyn z 09 października 2020 r.

Nadarzyn, dnia 09.10.2020 r.

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Nadarzyn 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Wolica w Gminie Nadarzyn – Obszary Nr I, III-IX

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i  11 oraz art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 w związku z art.  54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) oraz uchwały Nr X.113.2019 z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Wolica w Gminie Nadarzyn, zmienionej Uchwałą Nr XIII.156.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 sierpnia 2019 r.,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Wolica w Gminie Nadarzyn – Obszary Nr I, III-IX, którego granice obejmują:
a) Obszar Nr I - działki nr ew. od 473/4 do 473/8 oraz działki nr ew. od 473/12 do 473/14,
b) Obszar Nr III - działkę nr ew. 611/2,
c) Obszar Nr IV - działki nr ew. 612/3, 612/4, 612/5, 612/14, 612/15 i 612/16, 
d) Obszar Nr V - działkę nr ew. 618,
e) Obszar Nr VI - działki nr ew. od 512 do 514,
f) Obszar Nr VII - działki o nr ew. 561 i 562,
g) Obszar Nr VIII - działki o nr ew. 783/2, 957/3, 957/5 i 957/7,
h) Obszar Nr IX - działki o nr ew. 714, 722, 723 i 1055.
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 19 października 2020 r. do 13 listopada 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24, 05-830 Nadarzyn, pok. nr 114.

Projekt planu wraz z prognozą udostępniony zostanie także w formie elektronicznej na stronie internetowej Gminy Nadarzyn www.nadarzyn.pl oraz www.bip.nadarzyn.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 6 listopada 2020 r. w Urzędzie Gminy Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24, 05-830 Nadarzyn, w pok. nr 220 (sala konferencyjna) o godz. 14.00. Osoby, chcące wziąć udział w dyskusji proszone są o wcześniejsze zgłoszenie się telefoniczne pod nr tel. 22 729-81-85 wew. 150-153.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2020 r.

Uwagi w formie papierowej należy składać na piśmie w kancelarii Urzędu Gminy (pok.100) lub pocztą na adres: Urząd Gminy Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24, 05-830 Nadarzyn.
Uwagi w formie elektronicznej należy przesyłać za pośrednictwem:
1) poczty elektronicznej: plany@nadarzyn.pl,
2) elektronicznej skrzynki podawczej Gminy Nadarzyn w systemie ePUAP: /8420yasifl/SkrytkaESP.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Nadarzyn.

W przedmiotowej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko nie jest prowadzone.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2, art. 14 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 15 ust. 1 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO), Urząd Gminy Nadarzyn  informuje, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Nadarzyn zwana dalej administratorem, reprezentowana przez Wójta Gminy Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24,05-830 Nadarzyn, tel. 227298185, fax. 227298175, e-mail: gmina@nadarzyn.pl,ePUAP: /8420yasifl/SkrytkaESP 
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych- rodo@nadarzyn.pl   
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na administratorze, wynikający z Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do realizacji celu ich przetwarzania, a konsekwencją ich niepodania będzie niemożliwość realizacji zadania.
6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji danego zadania oraz zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji.
7. Przetwarzane dane osobowe mogą być pozyskiwane od osoby, której dane dotyczą, a także ze źródeł publicznie dostępnych oraz od organów administracji publicznej, innych podmiotów i osób fizycznych zobowiązanych do przekazania danych osobowych.
8. Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej. Dane osobowe są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora posiadających uprawnienia do ich przetwarzania.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora:
- dostępu do swoich danych osobowych,
- ich sprostowania,
- ograniczenia ich przetwarzania,
- usunięcia,
- przeniesienia danych do innego administratora danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu.
10. Jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą to osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do wszelkich dostępnych informacji o ich źródle,  jeżeli nie wpływa to na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.
11. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody na ich przetwarzanie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.
12. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
13. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Wójt Gminy 
(-) Dariusz Zwoliński

Powrót

Banery

Stopka

Autorskie prawa majątkowe do zdjęć i artykułów umieszczonych na niniejszej stronie przysługują Gminie Nadarzyn.
Nie mogą być one rozpowszechniane ani powielane w żadnej formie bez jej zgody.
Deklaracja Dostępności

Projekt i wykonanie | extranet
powered by netadmin 7.25

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.