Urząd Gminy w Nadarzynie

Informacje dotyczące Uchwały antysmogowej

Od 1 lipca 2018 r. na obszarze województwa mazowieckiego obowiązuje Uchwała nr 162/17 z 24 października 2017 r. Sejmiku Województwa Mazowieckiego, w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Przypominamy, że oprócz wymagań dotyczących użytkowanych i nowych źródeł ogrzewania na paliwa stałe, uchwała wprowadza zakaz stosowania następujących paliw:

- mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
- węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla, - węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm, - paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20% (np. mokrego drewna).

Uchwała wprowadza ograniczenia i zakazy, co do używanych urządzeń i paliw:

  • od dnia wejścia w życie uchwały wszystkie nowe instalacje (piece, kominki i kotły) muszą spełniać wymagania ekoprojektu (wynikające z treści rozporządzenia komisji UE);
  • od 1 lipca 2018 r. nie wolno spalać mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem, węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z ich wykorzystaniem, węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm oraz paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20 proc. (np. mokrego drewna);
  • użytkownicy kotłów na węgiel lub drewno, czyli tzw. kopciuchów, które nie spełniają wymogów dla klas 3, 4 lub 5 wg normy PN-EN 303-5:2012, muszą wymienić je do końca 2022 r. na kocioł zgodny z wymogami ekoprojektu;
  • użytkownicy kotłów na węgiel lub drewno klasy 3 lub 4 wg normy PN-EN 303-5:2012, muszą wymienić je do końca 2027 r., na kotły zgodne z wymogami ekoprojektu;
  • użytkownicy kotłów klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012 będą mogli z nich korzystać do końca ich żywotności;
  • posiadacze kominków będą musieli wymienić je do końca 2022 r. na takie, które spełniają wymogi ekoprojektu lub wyposażyć je w urządzenie ograniczające emisję pyłu do wartości określonych w ekoprojekcie.

Nadrzędnym celem uchwały jest dążenie do poprawy jakości powietrza, przy zachowaniu najniższych kosztów i w jak najszybszym terminie, zgodnie za zasadą proporcjonalności. Należy podkreślić, że zapisy uchwały w proponowanym kształcie pozwolą na znaczną poprawę jakości powietrza – jednak nie z natychmiastowym skutkiem, dlatego konieczne jest aby mieszkańcy i przedsiębiorcy działający na terenie województwa mieli czas na wymianę kotłów.

Oprócz stosowania paliw wysokiej jakości, użytkownicy kotłów, pieców i kominków powinni przestrzegać poniższych zasad:

Kupować tylko certyfikowane paliwa z wiarygodnych źródeł, stosować paliwa odpowiednie do rodzaju urządzeń grzewczych, dbać o stan instalacji spalania, przeprowadzać regularne czyszczenie urządzeń grzewczych, przeprowadzać regularne czyszczenie przewodów kominowych, zapewnić odpowiednią wentylację kotłowni.

Zadania kontrolne w zakresie przestrzegania zapisów uchwały antysmogowej na terenie gminy Nadarzyn będzie prowadzić  straż gminna na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia     29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych ( t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 928).

W przypadku naruszenia przepisów uchwały przewidziano sankcje, które określa art.. 334 ustawy Prawo Ochrony Środowiska. Stanowi on, że „kto nie przestrzega ograniczeń, nakazów i zakazów określonych w uchwale sejmiku województwa przyjętej na podstawie art. 96, podlega karze grzywny”, która zgodnie z art. 24 Kodeksu wykroczeń wynosi od 20 zł do       5000 zł, a jeżeli natomiast czyn wyczerpuje znamiona wykroczeń określonych w dwóch lub więcej przepisach ustawy – 1000 zł ( art. 96 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia). Jeżeli osoba kontrolowana odmawia wejścia na posesję lub utrudnia przeprowadzenie kontroli służbom, to sankcja staje się poważniejsza. Takie zachowanie spełnia znamiona przestępstwa zagrożonego karą pozbawienia wolności do lat 3. Mówi o tym art. 225 kodeksu karnego.

Kupując paliwo na opał mieszkańcy Mazowsza powinni domagać się od sprzedawców certyfikatów/dokumentów potwierdzających (na piśmie) odpowiednie parametry zakupionego towaru oraz aby zakup ten został udokumentowany dowodem sprzedaży (paragonem lub fakturą). Dopuszcza się również możliwość umieszczenia informacji dotyczącej jakości paliwa stałego na dowodzie sprzedaży.

Dokumenty te będą stanowiły dowody w trakcie przeprowadzania kontroli jakości paliw stosowanych przez mieszkańców. W przypadku braku dokumentów potwierdzających odpowiednią jakość paliw oraz w przypadku braku dowodu zakupu, funkcjonariusze mają prawo podjąć działania kontrolne mające na celu weryfikację jakości paliw spalanych w piecu lub kominku oraz składowanych na posesji z przeznaczeniem do spalenia.

W przypadku wątpliwości co do jakości paliwa, pobrane próbki mogą zostać wysłane do badań w certyfikowanym laboratorium w celu weryfikacji spełnienia norm jakościowych. Kontynuacja dalszych działań będzie uzależniona od wyniku badań laboratoryjnych.
Pamiętaj, czyste powietrze zależy od Twoich wyborów. Nie karm smogu – wybieraj opał dobrej jakości.

Źródło: mazovia.pl

  • autor: Sylwia Łazowska, data: 2019-03-29

Powrót

Banery

Stopka

Autorskie prawa majątkowe do zdjęć i artykułów umieszczonych na niniejszej stronie przysługują Gminie Nadarzyn.
Nie mogą być one rozpowszechniane ani powielane w żadnej formie bez jej zgody.
Deklaracja Dostępności

Projekt i wykonanie | extranet
powered by netadmin 7.25

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.