Urząd Gminy w Nadarzynie

Najważniejsze informacje w sprawie systemu gospodarki odpadami

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZEZ  WŁAŚCICIELI  NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY NADARZYN

Gmina Nadarzyn  informuje, że stawki opłat za odpady komunalne od dnia 1 września 2020 roku  wynoszą odpowiednio:

- 25 zł miesięcznie za jednego mieszkańca w przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
- 12,50 zł miesięcznie od każdej osoby, powyżej piątej, zamieszkującej nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
-  50 zł miesięcznie za jednego mieszkańca opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny

(Uchwała Nr XXVI.350.2020 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 lipca 2020 r.)

W przypadku, gdy właściciel nieruchomości jednorodzinnej kompostuje odpady bio w kompostowniku przydomowym Wójt gminy zwalnia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W takim przypadku należy złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W/w deklarację można złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Nadarzyn, przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres urzędu, lub drogą elektroniczną za pomocą e-puap. 

Kwota zwolnienia za kompostowanie bioodpadów wynosi 3 zł od osoby. 

(Uchwała Nr XXII.307.2020 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 6 maja 2020 roku)


OGÓLNE ZASADY DOTYCZĄCE GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE GMINY NADARZYN

Warunkiem koniecznym do korzystania z systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz naliczenia opłaty jest złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

  • Na podstawie art. 6m ust. 1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
  • Na podstawie art. 6m ust.2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439) w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
  • Ponadto zgodnie z art. 6i ust 2 w/w ustawy w przypadku gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania - począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana.

Deklarację można złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Nadarzyn, przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres urzędu, lub drogą elektroniczną za pomocą panelu mieszkańca.

W przypadku składania deklaracji osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego deklarację można pobrać ze strony  www.nadarzyn.pl w zakładce Ochrona środowiska/ -aktualne deklaracje, Urzędzie  Gminy Nadarzyn w kancelarii lub w pokoju 228.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się z kwartalnie z dołu w następujących terminach: 31 marca, 30 czerwca, 30 września, 31 grudnia, na indywidualne konto bankowe

(Uchwała Nr XXI.272.2016 RADY GMINY NADARZYN z dnia 31 sierpnia 2016 r.)

Szczegółowe zasady segregacji znajdują się w poniższym linku: 

https://www.nadarzyn.pl/plik,9423,system-gospodarowania-odpadami-komunalnymi-ulotka.pdf

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Posegregowane odpady należy wystawić do godz. 6 rano przed nieruchomość. 

Aktualne harmonogramy znajdują się na stronie internetowej www.nadarzyn.pl w zakładce Ochrona środowiska. 

PSZOK- Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych

  • Z PSZOK-u mają prawo korzystać mieszkańcy Gminy Nadarzyn, objęci gminnym systemem zbiórki odpadów komunalnych.
  • Właściciel nieruchomości oddając odpady komunalne na PSZOK zobowiązany jest okazać potwierdzenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  lub zaświadczenie z urzędu o złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. PSZOK czynny jest 3 dni w tygodniu, przez cały rok, oprócz świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, w dniach:

Poniedziałek w godz. 12.00-17.00
Środa w godz. 8.00-13.00
Sobota w godz. 08.00-14.00

Poniżej regulamin korzystania z PSZOK-u:
https://www.nadarzyn.pl/plik,9529,regulamin-pszok-pdf.pdf 

drukuj (Najważniejsze informacje w sprawie systemu gospodarki odpadami)

Powrót

Banery

Stopka

Autorskie prawa majątkowe do zdjęć i artykułów umieszczonych na niniejszej stronie przysługują Gminie Nadarzyn.
Nie mogą być one rozpowszechniane ani powielane w żadnej formie bez jej zgody.
Deklaracja Dostępności

Projekt i wykonanie | extranet
powered by netadmin 7.25

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.