Urząd Gminy w Nadarzynie

Dodatkowy zakres informacji zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 2010 z późn. zm.) podajemy do publicznej wiadomości następujące informacje:

1. Rejestr podmiotów odbierających odpady komunalne i odbierających nieczystości ciekłe z terenu Gminy Nadarzyn dostępny jest  tutaj.

2. Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, mogą być przetwarzane w nw. Regionalnych Instalacjach Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK):

rodzaj instalacji nazwa instalacji nazwa przedsiębiorcy
Instalacje do termicznego lub mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów zmieszanych - MBP Spalarnia odpadów komunalnych powiązana  z sortownią odpadów zmieszanych i kompostownią odpadów zmieszanych
ul. Gwarków 9, Warszawa
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania
w m. st. Warszawa

ul. Obozowa 43
01-161 Warszawa
Instalacja do mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych
ul. Kampinoska 1 Warszawa

Sortownia zmieszanych odpadów komunalnych oraz selektywnie zebranych oraz kompostownia kontenerowa frakcji organicznej wydzielonej ze zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów organicznych selektywnie zbieranych
ul. Wólczyńska 249 Warszawa

BYŚ Wojciech Byśkiniewicz

ul. Arkuszowa 43
01-934 Warszawa

Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów komunalnych zebranych selektywnie oraz część biologiczna do przetwarzania frakcji organicznej wydzielonej ze zmieszanych odpadów komunalnych
Wola Ducka gm. Wiązowna

PPHU Lekaro Jolanta Zagórska

Wola Ducka 70 A
05-408 Glinianka

Zakład mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych
ul. Zawodzie 16 02 -981 Warszawa

Remondis Sp. z o.o.
w Warszawie

ul. Zawodzie 16
02 -981 Warszawa

Zakład mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych komunalnych
ul. Turystyczna 38 05-830 Nadarzyn

PU HETMAN Sp. z o.o.
w Warszawie

ul. Krakowska 110/114
 00-971 Warszawa

Zakład mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych komunalnych
ul. Stefana Bryły 6 05-800 Pruszków

Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o.

ul. Stefana Bryły 6
05-800 Pruszków

Instalacja przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i bioodpadów - kompostownia

Kompostowania odpadów zielonych w Warszawie
m. st. Warszawa
ul. Kampinoska 1, Warszawa

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania
w m. st. Warszawa

ul. Obozowa 43
01-161 Warszawa

Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie – Mobilny komposter do kompostowania odpadów zielonych w Pruszkowie

Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o. 

ul. Stefana Bryły 6, 05-800 Pruszków

Instalacja do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości
z sortowania odpadów komunalnych – składowisko

a) Składowisko odpadów komunalnych
w Otwocku – Świerku, gm. Otwock

b) Składowisko odpadów komunalnych w Starych Lipinach

AMEST OTWOCK Sp. z o.o. w Otwocku

ul. Johna Lennona 4, 05-400 Otwock

Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie Sp. z o.o. – Składowisko odpadów komunalnych w Starych Lipinach

W przypadku np. awarii dla RIPOK-ów przewidziane są instalacje zastępcze, w których odpady będą poddane utylizacji.

3. Adresy punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie danej gminy wraz ze wskazaniem rodzajów przyjmowanych odpadów oraz dni i godzin ich przyjmowania Mieszkańcy gminy Nadarzyn mogą korzystać z Punktu Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), (prowadzonego przez P.U Hetman Sp. z o. o. Al. Krakowska 110/114 Warszawa) bezpłatnie, w ramach opłaty ponoszonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych.

Punkt zlokalizowany jest w Nadarzynie przy ul. Turystycznej 38.
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynny jest 3 razy w tygodniu:
- poniedziałek 12.00 - 17.00,
- środa 8.00 – 13.00,
- sobota 8.00 – 14.00.

W PSZOK odbierane są odpady komunalne ujęte w Regulaminie PSZOK dostępnym tutaj.

4. Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne.

Wykaz punktów przetwarzania odpadów foli, sznurka powstających w gospodarstwach rolnych

Lp. Nazwa podmiotu Adres Rodzaj przyjmowanych odpadów
1 Eko-Lech Recykling Leszek Lipka Warszawa, ul. Faradaya 1 Folia, sznurek
2 Stena Recycling sp. z o.o. Warszawa ul. Instalatorów 7c Folia
3 Karol Kamiński KARKAM Targówek ul. Radzymińska 216 Folia, sznurek

5. Osiągnięte poziomy recyklingu, odzysku oraz ograniczenia odpadów komunalnych przekazanych do składowania dostępne są  tutaj.

6. W związku z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1895 zpóżn. zm.) użytkownicy sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych są obowiązani do oddawania zużytego sprzętu (mogą to być zepsute lub niepotrzebne pralki, lodówki, telewizory, komputery, telefony, żarówki, wiertarki itp. czyli sprzęt, którego działanie uzależnione jest od zasilania prądem elektrycznym lub polem elektromagnetycznym) w sklepach przy zakupie nowego sprzętu tego samego typu. Od 1 lipca 2006 r. każdy sprzedawca hurtowy i detaliczny jest takim właśnie zbierającym. Każdy sprzedawca ma obowiązek, przy sprzedaży nowego sprzętu, przyjąć stary sprzęt tego samego rodzaju w ilości sztuka za sztukę, tzn. sprzedając, np. nową lodówkę, ma obowiązek przyjąć starą lodówkę, ale nie ma już obowiązku przy sprzedaży, np. nowej pralki, przyjąć starego telewizora.

Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego NIE MOŻNA WRZUCAĆ DO POJEMNIKÓW NA ODPADY KOMUNALNE. Oznacza to, że zużytego lub uszkodzonego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z gospodarstw domowych nie wolno wyrzucać do przydomowego śmietnika, mieszając „elektrośmieci” z odpadami komunalnymi. Grozi za to kara pieniężna.
Mieszkańcy Gminy Nadarzyn objęci systemem gospodarowania odpadami komunalnymi mogą nieodpłatnie przekazać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) m.in. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy samodzielnie dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) ul. Turystyczna 38, Nadarzyn prowadzonego przez firmę PU Hetman Sp. z o.o.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynny jest 3 razy w tygodniu:
- poniedziałek 12.00 - 17.00,
- środa 8.00 – 13.00,
- sobota 8.00 – 14.00.

drukuj (Dodatkowy zakres informacji zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)

  • autor: Alina Gnat, data: 2020-01-03

Powrót

Banery

Stopka

Autorskie prawa majątkowe do zdjęć i artykułów umieszczonych na niniejszej stronie przysługują Gminie Nadarzyn.
Nie mogą być one rozpowszechniane ani powielane w żadnej formie bez jej zgody.
Deklaracja Dostępności

Projekt i wykonanie | extranet
powered by netadmin 7.25

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.