Strona główna Informator Forum Mapa Galeria Kontakt Wiadomości Nadarzyńskie
English version  Adres: Mszczonowska 24, 05-830 Nadarzyn     Tel. +48 22 7298185, +48 22 7298195
szukaj:
Gmina Nadarzyn
Warto wiedzieć
Władze gminy
Wyróżnienia i rankingi
Herb
Kontakt
Współpraca z    zagranicą
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Pozyskane dotacje

Oświata
Placówki publiczne
Placówki niepubliczne
Ognisko "Tęcza"
Wniosek o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników
Sport
GOS
Kultura
NOK
Biblioteka
Strażacka Orkiestra
Opieka zdrowotna
SPG ZOZ
MCSiM w Kajetanach
Bezpieczeństwo
KP Nadarzyn
Straż Gminna
OSP Nadarzyn
OSP Młochów
Pomoc społeczna
GOPS
DPS Kostowiec
Dom Dziecka w Walendowie
Turystyka
Walory przyrodnicze
Szlaki turystyczne
Szlak w Młochowie
Agroturystyka
Organizacje pozarządowe
Przepisy prawne
Konsultacje
Otwarte konkursy ofert
Organizacje
Szlakiem Tęczy
Inne
Historia
Mapy historyczne
Parafie
Przedsiębiorstwo Komunalne Nadarzyn
Plan rozwoju
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
BIP www.bip.gov.pl
działy artykułów
działy newsów
rekomenduj nas
kontaktPozyskane dotacje 2011
W Urzędzie Gminy Nadarzyn realizowane są projekty kluczowe Samorządu Województwa Mazowieckiego:

1. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.7 „Promocja gospodarcza” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

2. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.2 „Rozwój e-usług” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

W ramach projektów zostanie wdrożony e-Government, czyli „elektroniczny urząd” na który składać się będzie:
- elektroniczny obieg dokumentów,
- elektroniczna obsługa obywateli,
- elektroniczna skrzynka podawcza,
- elektroniczny podpis.

Projekty (1, 2) mają zostać zrealizowane do 2013 roku. Wkład własny Gminy Nadarzyn wynosi 15% poniesionych nakładów oraz przygotowanie specjalistycznych pomieszczeń (serwerowi), zapewnienie obsługi informatycznej i administracyjnej.3. Gminne Ognisko Dziecięco-Młodzieżowe „Tęcza” uzyskało dotację w wysokości 15.000 zł w programie partnerskim Fundacji PZU i Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży zatytułowanym „Świetlica - Moje Miejsce”.
Ognisko „Tęcza” zrealizowało od 01.06.2011 do 31.03.2012 roku projekt „Świetlica – Miejsce dla Dziecka i Rodziny”
 Projekt wzbogacił program zajęć Ogniska. W ramach projektu dofinansowane zostały m.in.
1. zajęcia z rękodzieła,
2. zajęcia taneczne z hip-hop,
3. imprezy okolicznościowe (Piknik Rodzinny, Dożynki, Bal Andrzejkowy, Jasełka, Bal Karnawałowy, uczestnictwo w WOŚP),
4. rodzinne warsztaty z psychologiem.
Projekt zrealizowany został w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego”.  4. W Urzędzie Gminy Nadarzyn zrealizowany został projekt „Kompetentny Urzędnik = Sprawny Urząd – II edycja”.
Był to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet V, działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.
W ramach projektu pracownicy Urzędu Gminy Nadarzyn uczestniczyli w bezpłatnych szkoleniach obejmujących zajęcia szkoleniowe, konferencje oraz w indywidualnym wsparciu analityczno-konsultacyjnym.
Do wyboru były następujące moduły szkoleniowe: stanowienie prawa, skuteczność organizacji urzędu, jakość usług dla mieszkańców, partnerstwa i partycypacje społeczne, transparentność urzędu.  5. Projekt budowy kompleksu boisk w Młochowie w programie „Orlik 2012”.
Z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego przyznano dotację w wysokości 333.000 zł oraz z Ministerstwa Sportu i Turystyki 333.000 zł. Kwoty te stanowiły ok. 65% całości kosztów.
Dzięki przystąpieniu przez Gminę do tego programu między ulicami Osiedlową i Górną na granicy Młochowa i Ruśca powstał kompleks boisk sportowych dla dzieci, młodzieży i mieszkańców gminy.
Do końca 2011 roku wybudowano:
- boisko piłkarskie o nawierzchni z trawy syntetycznej o wymiarach 30m x 62m (pole do gry 26m x 56m) – ogrodzone po obwodzie ogrodzeniem o wys. min. 4m, wyposażone w piłkochwyty o wys. min. 6m, wyposażenie sportowe trwale montowane do podłoża (dwie bramki do gry w piłkę nożną),
- boisko wielofunkcyjne o wymiarach umożliwiających dodatkowo grę w piłkę ręczną tj. 30m x 50m (pole do gry 20m x 40m),
- budynek sanitarno-szatniowy o powierzchni użytkowej ok. 60m2,
- oświetlenie kompleksu –12 słupów oświetleniowych: boiska piłkarskiego i boiska wielofunkcyjnego
- ciągi komunikacyjne.
6. W ramach realizacji Samorządowego Programu Wsparcia Ochotniczych Straży Pożarnych w Województwie Mazowieckim „OSP - 2011” OSP Nadarzyn otrzymało pomoc finansową w formie dotacji celowej w wysokości 7.000 zł na zakup sprzętu specjalistycznego – motopompy.7. Z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 - projekt pod nazwą „Stanowcze NIE stagnacji” obejmujący zajęcia dodatkowe dla dzieci klas I-VI Szkoły Podstawowej w Woli Krakowiańskiej.

W ramach projektu uczniowie uczestniczą w zajęciach z matematyki, języka polskiego, historii, przyrody, języka angielskiego oraz otrzymują wsparcie psychologiczno-socjoterapeutyczne, a także zaplanowane są wyjazdy wakacyjne, specjalistyczne warsztaty. Projekt realizowany od 1 lutego 2011 roku do 31.01.2013 roku uzyskał
DOFINANSOWANIE w wysokości 150.544 zł (wkład własny Gminy Nadarzyn wynosi 4.656 zł)


8. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o realizacji projektu "Rozwój - Szansa - Aktywność". Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej".

Celem głównym projektu jest zwiększenie kompetencji psychospołecznych oraz zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych przez osoby będące klientami Ośrodka Pomocy Społecznej w Nadarzynie.
Projekt skierowany jest do osób korzystających z pomocy społecznej, w wieku aktywności zawodowej w szczególności do kobiet.

© 2005 - 2013 Gmina Nadarzyn.
Autorskie prawa majątkowe do zdjęć i artykułów umieszczonych na niniejszej stronie przysługują Gminie Nadarzyn.
Nie mogą być one rozpowszechniane ani powielane w żadnej formie bez jej zgody.
0.007 |