Strona główna Informator Forum Mapa Galeria Kontakt Wiadomości Nadarzyńskie
English version  Adres: Mszczonowska 24, 05-830 Nadarzyn     Tel. +48 22 7298185, +48 22 7298195
szukaj:
Gmina Nadarzyn
Warto wiedzieć
Władze gminy
Wyróżnienia i rankingi
Herb
Kontakt
Współpraca z    zagranicą
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Pozyskane dotacje

Oświata
Placówki publiczne
Placówki niepubliczne
Ognisko "Tęcza"
Wniosek o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników
Sport
GOS
Kultura
NOK
Biblioteka
Strażacka Orkiestra
Opieka zdrowotna
SPG ZOZ
MCSiM w Kajetanach
Bezpieczeństwo
KP Nadarzyn
Straż Gminna
OSP Nadarzyn
OSP Młochów
Pomoc społeczna
GOPS
DPS Kostowiec
Dom Dziecka w Walendowie
Turystyka
Walory przyrodnicze
Szlaki turystyczne
Szlak w Młochowie
Agroturystyka
Organizacje pozarządowe
Przepisy prawne
Konsultacje
Otwarte konkursy ofert
Organizacje
Szlakiem Tęczy
Inne
Historia
Mapy historyczne
Parafie
Przedsiębiorstwo Komunalne Nadarzyn
Plan rozwoju
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
BIP www.bip.gov.pl
działy artykułów
działy newsów
rekomenduj nas
kontaktPozyskane dotacje 2009

1. Projekt rewitalizacji historycznego parku w Młochowie w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2007-2013, (priorytet VI. Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji, działanie 6.1. Kultura). Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego przyznał gminie na ten cel 5.999.766,42 zł (wkład własny Gminy Nadarzyn 5.582.904,07 zł).

Projekt pozwolił na przeprowadzenie prac rewitalizacyjnych na terenie zabytkowego, 17-hektarowego parku. W ramach tych prac drzewostan objęto zabiegami pielęgnacyjnymi, nasadzono ponad 20 tys. krzewów i bylin oraz ok. 200 drzew. Przywrócono świetność małej architekturze, m.in. odbudowano trójprzęsłowy ceglany most, zrewaloryzowano układ komunikacyjny nadając alejkom nową nawierzchnię i zrekonstruowano zabytkowe ogrodzenie, ale także zbudowano przed pałacem fontannę. Trzy stawy o łącznej powierzchni wody 2,8 ha, znajdujące się w południowej części parku i oparte na systemie rzeki Utraty zostały oczyszczone i pogłębione, a linia brzegowa – umocniona. W ramach przyznanej kwoty w tym roku powstanie jeszcze na terenie parku szlak dziedzictwa kulturowego, który będzie odnosił się do istniejących zabytków i miejsc historycznych na terenie całej gminy.

Ponadto, ze środków budżetu gminnego, założono w parku monitoring, a na brzegu największego stawu ustawiono stanowiska wędkarskie.

2. Projekt budowy kompleksu boisk w Kostowcu w programie „Orlik 2012”. Z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki przyznano na ten cel 640.000,00 zł.

Budowa boisk w Kostowcu finansowana była przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, Samorząd Województwa Mazowieckiego (po 33%) oraz Gminę Nadarzyn (w 34%). Dzięki przystąpieniu przez Gminę do tego programu w Kostowcu od 1 marca 2010 r. funkcjonują: boisko ze sztuczną trawą do piłki nożnej o wymiarach 30,0 m x 62,0 m o powierzchni całkowitej 1860 m2 (pole gry 26,0 x 56,0 m); boisko wielofunkcyjne o wymiarach 19,1 x 32,1 m o powierzchni 613,11m2 (pole do gry 15,1 x 28,1 m) z nawierzchnią poliuretanową, wyposażeniem do piłki koszykowej i siatkowej. Teren jest ogrodzony, oświetlony, powstało też zaplecze socjalne oraz ciągi komunikacyjne.

3. Z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet II, Działanie 2.1 – projekt pod nazwą „Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu poprzez wyposażenie placówek oświatowych w najnowsze rozwiązania komputerowe – szansą na lepszy start w nowoczesną przyszłość dzieci i młodzieży gminy Nadarzyn” obejmujący wyposażenie placówek oświatowych w pracownie komputerowe – uzyskał dofinansowanie w wysokości 583.850,81 zł (wkład własny Gminy Nadarzyn to 115.232,50 zł)

W ramach realizacji tego projektu placówki oświatowe naszej gminy zostały wyposażone w sprzęt komputerowy i multimedialny na najwyższym poziomie. Jest to 90 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniami oraz 6 tablic interaktywnych z projektorami.

Realizacja projektu przyczyniła się do utworzenia jedynego w swoim rodzaju nowatorskiego systemu tablic interaktywnych, które zastąpiły tradycyjne tablice wykorzystywane podczas lekcji. Tablice interaktywne w połączeniu z zestawami komputerowymi dostępnymi dla uczniów usprawniły proces dydaktyczny (m.in. poprzez szybki dostęp do materiałów z lekcji w postaci zapisu elektronicznego wysyłanego przez nauczyciela do domu ucznia). Tablice służą również prezentacjom multimedialnym oraz projekcjom filmów edukacyjnych. Projekt objął także szkolenie nauczycieli z zakresu obsługi tablic.

4. Projekt zrealizowany od 02.02.2009 r. do 31.01.2012 r. dla Szkoły Podstawowej w Ruścu z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet IX, działanie 9.1.2 (Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego) - przyznano 102.096,90 

Projekt nosi tytuł: Program rozwojowy „Stop stagnacji” wyrównujący szanse edukacyjne dzieci z wiejskiej szkoły w Ruścu i dający im nadzieję na realizację marzeń edukacyjnych i życiowych.

W ramach projektu, dla ok. 50% uczniów zorganizowano dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w zakresie informatyki, matematyki, języka angielskiego, a także specjalistyczne zajęcia wspomagające u dzieci proces uczenia się.

Ponadto zrealizowany projekt objął także wyjazdy (16. dzieci wyjechało w lipcu 2009 i 2010 na letni wypoczynek do Wisły).

Ideą projektu było podniesienie poziomu wiedzy uczniów objętych programem, przełamanie niechęci do nauki, ale także podniesienie samooceny i rozwój zainteresowań. A w przyszłości zwiększenie szans na kontynuowanie edukacji na dobrym poziomie. 

Projekt w 85% współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, natomiast pozostałe koszty pokryła Gmina.

5. Projekt wymiany stolarki okiennej w Przedszkolu Publicznym w Nadarzynie z Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza, komponent B. Z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego przyznano kwotę 50.000,00 zł.

Do przedszkola uczęszcza 101 dzieci - od września 2009 r. zapisanych było 40 sześciolatków, co stanowić będzie dwie grupy „0”. Kilkudziesięcioletni budynek przedszkola wymaga remontów. Dzięki SIWRM w ubiegłym roku udało się wyremontować stare łazienki przy sali zabaw dzieci i kupić nowe zabawki na plac zabaw. W tym roku wymieniona została stolarka okienna i drzwiowa, ponieważ jej stan mocno odbiegał na niekorzyść od przyjętych standardów wyposażenia placówek oświatowych.

Remont stolarki okiennej i drzwiowej poza poprawą standardu budynku przedszkola, zwiększył poziom bezpieczeństwa i komfort przebywających w przedszkolu dzieci oraz zapewnił więcej światła podczas zajęć, a także wpłynie na oszczędność ciepła w pomieszczeniach.

6. Projekt na zakup sprzętu do ratownictwa drogowego dla OSP Nadarzyn w Samorządowym Programie Wsparcia Ochotniczych Straży Pożarnych w Województwie Mazowieckim OSP-2009. Z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego przyznano na ten cel 38.475,00 zł.

Na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Nadarzynie zakupiony został ciężki sprzęt ratownictwa drogowego firmy HOLMATRO. Jest to pompa spalinowa wraz z kompletem węży oraz narzędzia tnące: ciężkie nożyce do cięcia karoserii i słupków, a także małe urządzenie tnące do cięcia układu kierowniczego. Dzięki temu nadarzyńscy strażacy będą mogli szybciej i skuteczniej pomagać poszkodowanym w wypadkach samochodowych.

7. Projekt dotyczący prac remontowych na kwaterze polowej na cmentarzu parafialnym w Nadarzynie. Z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przyznano na ten cel 15.000,00 zł.

Na kwaterze polowej cmentarza parafialnego w Nadarzynie leży pochowanych 121 żołnierzy Wojska Polskiego z okresu II wojny światowej. Kwatera znajduje się pod opieką Urzędu Gminy i od 2007 r. prowadzone są w niej prace konserwacyjne (wtedy zdemontowano stary i postawiono nowy pomnik – obelisk ku czci poległych, w 2008 r. wykonano ogrodzenie oraz zmieniono połowę kamiennych krzyży na nowe z szarego granitu). W 2009 r. wymieniono połowę krzyży, a dofinansowanie przeznaczono na ten właśnie cel (przyznana kwota stanowiła ok. 23 % poniesionych kosztów).

8. Z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 - projekt pod nazwą „Program rozwojowy ‘Przełamać stagnację’ wyrównujący szanse edukacyjne uczniów wiejskiej szkoły w Młochowie i przygotowujący ich do udanego życia w społeczeństwie wiedzy” obejmujący zajęcia dodatkowe dla dzieci klas I-VI Szkoły Podstawowej w Młochowie. Projekt realizowany będzie od 1 lutego br. do 31.01.2013 roku, a uzyskał dofinansowanie w wysokości 101.705,50 zł (wkład własny Gminy Nadarzyn wynosi 3.145,70 zł);

9. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury dotyczącym finansowego wsparcia tworzenia lokali socjalnych z Banku Gospodarstwa Krajowego – projekt budowy czterech budynków mieszkalnych w miejscowości Walendów przy ul. Brzozowej – uzyskał dofinansowanie w wysokości 627.392,60 zł czyli 30% inwestycji (wkład własny Gminy Nadarzyn 70%). W ramach tego zadania powstało 16 lokali socjalnych (dwu- i jednopokojowych).

10. Projekt „Wymagający obywatel – profesjonalny urzędnik” zrealizowany w 2009 r. finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 5.2.1 POKL „Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej”.

W projekcie wzięło udział 8 gmin (Nadarzyn, Raszyn, Baranów, Stare Babice, Leoncin, Izabelin, Młodzieszyn) we współpracy z Fundacją Civis Polonus. Adresowany do pracowników wszystkich szczebli wymienionych urzędów gmin miał na celu podniesienie ich kwalifikacji, szczególnie w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, w tym motywowania pracowników oraz profesjonalizacji obsługi, w celu zaspokojenia oczekiwań społeczności lokalnych. W ramach tego projektu odbyły się szkolenie dotyczące m.in. ochrony danych osobowych, kodeksu postępowania administracyjnego, komunikacji wewnętrznej.

 


© 2005 - 2013 Gmina Nadarzyn.
Autorskie prawa majątkowe do zdjęć i artykułów umieszczonych na niniejszej stronie przysługują Gminie Nadarzyn.
Nie mogą być one rozpowszechniane ani powielane w żadnej formie bez jej zgody.
0.016 |